Kansen voor gezamenlijke herontwikkeling van de Wildhorst

HEESWIJK-DINTHER - De gemeente Bernheze wil van de Wildhorst weer een aantrekkelijk gebied maken. Om te onderzoeken wat hiervoor nodig is en wat de toekomstmogelijkheden van het gebied zijn, is een breed verkenningsonderzoek gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat een gezamenlijk herontwikkelingstraject met belanghebbenden waarbij gekeken wordt naar een combinatie van de functies wonen, recreatie en natuur de meeste kansen biedt. Het onderzoek geeft ook aanbevelingen hoe vanuit de huidige situatie naar dit toekomstbeeld te komen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om met de voorgestelde aanpak in te stemmen. 

In het verkenningsonderzoek is de huidige situatie geanalyseerd en zijn veertien mogelijke ontwikkelrichtingen binnen de thema’s leisure, wonen en natuur in kaart gebracht. Er is zowel gekeken naar de ruimtelijke potentie als naar de marktpotentie. Uit deze verkenning blijkt dat er goede kansen zijn om de Wildhorst weer toekomstbestendig te maken door naast het huidige recreatieve gebruik andere vormen van leisure, wonen en natuur te introduceren. Het handhaven van de huidige situatie of het revitaliseren van de totale Wildhorst als recreatiegebied bieden geen duurzaam toekomstperspectief. 

Samenwerkingsmodel
Als de gemeenteraad op 12 maart instemt met de voorgestelde aanpak, is de volgende stap om samen met eigenaren, ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden een globaal toekomstbeeld te ontwikkelen voor het hele gebied. Dit beeld zal vervolgens samen stapsgewijs verder ontwikkeld en uitgevoerd worden. Dat betekent ook dat in de tussentijd geen nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden die niet in dit toekomstbeeld zouden passen. 

Wethouder Peter van Boekel: “Ik ben ervan overtuigd dat we samen met belanghebbenden, eigenaren, ondernemers en omwonenden tot een mooie toekomst voor de Wildhorst kunnen komen. Door in te zetten op een gezamenlijk toekomstperspectief met respect voor ieders belang, kan meer waarde gecreëerd worden voor de Wildhorst en het gebied eromheen. De weg ernaar toe is wel een complexe puzzel. Als gemeente moeten en willen we met een brede blik naar de toekomst van het gebied kijken. We zullen soms uiteenlopende belangen moeten verenigen in gezamenlijk gedragen doelen. En waar knellende situaties op termijn echt niet verbeteren, blijven we ook bereid om in te grijpen.” 

Eerste verkenning samenwerking
Samen met de Beheercoöperatie Wildhorst organiseert de gemeente begin februari een bijeenkomst voor eigenaren en andere direct belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomst worden de inzichten uit het verkennend onderzoek gedeeld en een eerste stap gezet naar samenwerking. Voor omwonenden wordt een aparte informatiebijeenkomst georganiseerd.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl